BASE TH11 THỦ 9 LƯỢT - TH13 ĐÁNH KHÔNG NÁT Ở TRẬN WAR Đ.I.Ê.N R.Ồ Clash of clans